කොළඹ හා ඒ අවට වටිනා රාජ්‍ය දේපල විකිණීම සඳහා ඇතිකර ඇති සෙලන්දිවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සමාගම රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා යටතට පත්කර තිබේ.

ඒ බැසිල් රාජපක්ෂට මුදල් ඇමති ධුරය ලබාදීම සඳහා සිදුකරන ලද අමාත්‍යාංශ විෂයන් වෙන් කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය යටතේය.

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා යටතට ආයතන හතරක් ඇතුළත්ව තිබේ.■