පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ද සිල්වා යටතේ තිබූ ආයතන තුනක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂට ජනාධිපතිවරයා ලබාදී තිබේ.

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම හා කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම යන ආයතන ඒ අනුව ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂට ලබාදී තිබේ.

බැසිල් රාජපක්ෂට මුදල් අමාත්‍යාංශය ලබාදීමට අදාළව සංශෝධනය කරන ලද අමාත්‍යාංශ විෂයන් වෙන්කිරීමේ ජුලි 07 දින ගැසට් පත්‍රය මගින් මෙම ආයතන ලබාදීම සිදු කර තිබේ.

එහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ කාබනික පොහොර වැඩපිළිවෙළේ අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කරන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට ඊට අදාළ එම ආයතන ලබා නොදීමය.■