■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගිනිගෙන මුහුදුබත් වීම නිසා ධීවර කටයුතු කිරීමට නොහැකි වූ ධීවරයන් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව මීගමුවේ 2533ක් පමණ ධීවර පවුල්වලට ලැබී නැති බව එක්සත් ධීවර හා ධීවර කම්කරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් එම්. විජේන්ද්‍රන් අනිද්දාට පැවසීිය.

සෘජු ධීවර පවුල් හා කරවල වේලීම, දැල් සැකසීම වැනි ධීවර කම්කරු වෘත්තියේ නියුතු මීගමුවේ ධීවර පවුල් 8033 කට එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව නිසා රැකියාව අහිමි වී ඇති බවත්, අදියර කිහිපයකදී මෙතෙක් එම මුදල ලබා දී තිබෙන්නේ පවුල් 3000 කට පමණක් බවත් තවත් පවුල් 5533 කට ගෙවීම් කිරීමට තිබියදී අවසන් අදියරේ ගෙවීම් සඳහා තෝරාගෙන තිබෙන්නේ පවුල් 2500 ක් පමණක් බවත් විජේන්ද්‍ර මහතා පැවසීය.

මුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා අවසන් අදියරේ පවුල් 2500 තේරීමේදී බෝට්ටු හිමිකරුවන්ට හා බෝට්ටුවේ ප්‍රධාන ධීවරයින්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇති බැවින් රුපියල් 5000 අහිමි වන්නේ අඩුම ආදායම් ලබන ධීවර කම්කරු පවුල් 2533ට බවත් විජේන්ද්‍ර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.■