ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින උග්‍ර විදේශ විනිමය අර්බුදයට පිළියමක් වශයෙන් චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබූ ඩොලර් මිලියන 200ක මුදල ඩොලර් මිලියන 500 දක්වා වැඩිකර ලබා ගැනීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බව එහි අපගේ මූලාශ්‍ර තහවුරු කළේය.

මෙම ඩොලර් මිලියන 500ක ණය මුදල ලබා ගැනීම සම්බන්ධ ගිවිසුම මේ වනවිට මුදල් අමාත්‍යාංශය තුළ අධ්‍යයනය කරමින් පවතින බව එම මූලාශ්‍ර වැඩිදුරටත් තහවුරු කළේය.

එම ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ණය ලබා ගන්නා ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයත් ණය ලබාදෙන්නා ලෙස චීන සංවර්ධන බැංකුවත් සමඟ අත්සන් කිරීමට සකස්කර ඇත.

චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසගෙන සිටි අතර එහි පළමු කොටස වූ ඩොලර් මිලියන 500ක මුදලක් පසුගිය මාර්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන තිබුණි. ඉතිරි කොටස වූ ඩොලර් මිලියන 200ක මුදල ජුලි මාසයේදී ලබා ගැනීමට නියමිත බව සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් චීන තානාපතිවරයා හා චීන සංවර්ධන බැංකුවේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා  පවත්වමින් සිටින බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස් ආර් ආටිගල ජුනි මස මාධ්‍ය කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳීම සඳහා චීන මහජන බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගිවිසුම්ගතවී ඇති අතර පසුගිය මැයි මාසයේදී බංගලාදේශයෙන්ද ඩොලර් මිලියන 200ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත්තේය.■